<b>世界人口2100年前或达110亿峰值</b>

世界人口2100年前或达110亿峰值

联合国经济与社会事务部人口司17日发布陈诉,预期世界人口也许将在2100年到达110亿,符号着世界人口数量到达峰值...

    共1页/1条